Skip links

Algemene Voorwaarden

Flexclinics

ARTIKEL 1 – Definities en begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever:
Degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een behandelingsovereenkomst sluit met
FlexClinics.

Patiënt:
De natuurlijke persoon op wie de geneeskundige handelingen rechtstreeks betrekking hebben.
Daar waar patiënt vermeld staat kan ook cliënt gelezen worden.

Hulpverlener:
De natuurlijke persoon die werkzaam is voor FlexClinics en die in opdracht van FlexClinics
behandelingsovereenkomst sluit met de opdrachtgever.

Behandelingsovereenkomst:
De overeenkomst voor een geneeskundige behandeling waarbij de hulpverlener zich tegenover
de opdracht gever verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen die rechtstreeks
betrekking hebben op de patiënt.

Geneeskundige handelingen:
a. alle verrichtingen, waaronder begrepen onderzoek en het geven van raad, die rechtstreeks
betrekking hebben op de patiënt met als doel hem van een ziekte te genezen, hem voor
het ontstaan daarvan te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen;

b. andere verrichtingen dan de onder a genoemde waaronder verrichtingen voor cosmetische
doeleinden, gedaan door een arts in die hoedanigheid en die rechtstreeks betrekking hebben
op de patiënt;

c. de verpleging en verzorging in het kader van de verrichtingen onder a en b;

d. het zorgen voor de materiële omstandigheden waaronder de verrichtingen onder a
en b kunnen worden uitgevoerd;

e. geen geneeskundige handelingen als bedoeld onder a en b zijn handelingen uitgevoerd door een
gevestigd apotheker;

Kliniek:
De rechtspersoon MSB Flex Cooperatie U.A. met handelsnaam FlexClinics verantwoordelijk voor
medisch specialistische zorg. In opdracht van FlexClinics worden geneeskundige handelingen
verricht. FlexClinics heeft een toelating conform de wet onder de WTZa.

Prijs:
De kosten van de behandeling inclusief alle bijkomende kosten.
Incident:
Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg,
en heeft ge leid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt.

Geschil:
Geschil over een gedraging van FlexClinics jegens een cliënt in het kader van de verlening van zorg,
dat door een cliënt, een nabestaande van een overleden cliënt, een vertegenwoordiger van een
cliënt, een persoon die door de zorgaanbieder ten onrechte niet als vertegenwoordiger is
beschouwd dan wel, voor zover een belang in het geding is dat de stichting of vereniging volgens
haar statuten behartigt, door een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid aan
het oordeel van de geschilleninstantie wordt onderworpen.

Second opinion:
Een door de patiënt gevraagd advies aan een arts anders dan de behandelend/onderzoekend arts
over (een deel van) de gezondheidstoestand van de patiënt/of aan de patiënt voorgestelde
behandelingen.

Vertegenwoordiger:
De persoon of personen die de zorgaanbieder op grond van enige wettelijke bepaling in plaats
van of naast de patiënt moet betrekken bij de nakoming van de verplichtingen jegens de patiënt.

Schriftelijk:
Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar schriftelijk of informatie moet
gelezen worden schriftelijk op papier of schriftelijk digitaal aangeleverd via de daartoe
aangewezen elektronische weg waaronder een digitaal portaal.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de
tussen de opdrachtgever en FlexClinics gesloten behandelingsovereenkomst.

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst
1. De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever aan FlexClinics

de opdracht verstrekt tot het verrichten van geneeskundige handelingen.

2. Voor het aangaan van de behandelingsovereenkomst dient de opdrachtgever de leeftijd van

achttien jaar te hebben bereikt ongeacht de leeftijd van de patiënt.

3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de

door hem aangegane behandelingsovereenkomst.

4. Vóór het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de opdrachtgever en/of de

patiënt door FlexClinics geïnformeerd over:

a. de gehanteerde intakeprocedure
b. de (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling*
c. alternatieven voor de behandeling
d. de prijs van de behandeling, de mogelijkheden ten aanzien van verzekeringen en tijdstip(pen)
en wijze van betaling*
e. het tijdstip(pen) en de plaats van behandeling
f. de bedenktijd, om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen
g. de te nemen acties na het sluiten van de behandelingsovereenkomst
h. als van toepassing: welke hulpverlener(s) feitelijk de behandeling zal (zullen) uitvoeren of bij
de uitvoering van de behandelingsovereenkomst zijn betrokken
i. de informatie/instructies voor de patiënt, te volgen voorafgaand aan de behandeling*
j. de instructies voor begeleiding, opvang, vervoer en bereikbaarheid*
k. de instructies voor de patiënt voor na de behandeling, inclusief de symptomen waarbij de
patiënt contact moet opnemen en gegevens over degene met wie de patiënt contact moet
opnemen*
l. de bereikbaarheid van de organisatie als er complicaties optreden buiten werktijden*
m. deze Algemene Voorwaarden*.

De met * gemerkte onderwerpen dienen schriftelijk aan de opdrachtgever en/of de patiënt
meegegeven te worden.

5. Bij de intake is de opdrachtgever verplicht de naam en de bereikbaarheidsgegevens van een
contactpersoon op te geven. Is dit niet mogelijk, dan zal FlexClinics de huisarts van de patiënt
als zodanig beschouwen.

ARTIKEL 4 – Opzegging van de behandelingsovereenkomst
1. FlexClinics kan de behandelingsovereenkomst niet opzeggen behalve bij gewichtige redenen.
2. Als FlexClinics de behandelingsovereenkomst wegens gewichtige redenen opzegt, maar de
behandeling niet kan worden uitgesteld, moet de hulpverlener zorgen voor adequate
vervanging.
3. De opdrachtgever kan de behandelingsovereenkomst te allen tijde opzeggen. Als de
opdrachtgever de behandelingsovereenkomst opzegt moet hij aan de hulpverlener alleen
de kosten vergoeden die deze tot aan de opzegging aantoonbaar heeft gemaakt, zoals de
kosten van de huur van operatie- of behandelruimte en ingehuurd personeel.
4. De hulpverlener zal zich in geval van opzegging naar redelijkheid inspannen om deze kosten
zoveel mogelijk te beperken.

ARTIKEL 5 – Informatie
1. FlexClinics licht de patiënt op duidelijke wijze in over het voorgenomen onderzoek, de
voorgestelde behandeling en de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling
en zijn gezondheidstoestand.
2. Op verzoek van de patiënt wordt de in het vorige lid genoemde informatie schriftelijk verstrekt.
3. Bij het verstrekken van de informatie als bedoeld in het eerste lid laat FlexClinics zich leiden
door wat de patiënt redelijkerwijze dient te weten over:
a. de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die hij noodzakelijk acht en over de uit
te voeren verrichtingen;
b. de te verwachten gevolgen en risico’s van het onderzoek of de behandeling voor de gezondheid
van de patiënt;
c. andere in aanmerking komende methoden van onderzoek of behandeling;
d. de staat van gezondheid en de daarvoor te verwachten gevolgen van het onderzoek of de
behandeling.
4. De in het eerste lid bedoelde inlichtingen hoeven niet aan de patiënt te worden verstrekt
als het verstrekken daarvan kennelijk ernstig nadeel voor de patiënt zou opleveren.
FlexClinics mag van deze bevoegdheid slechts gebruik maken nadat hij daarover een
andere dan de direct betrokken hulpverlener daarover heeft geraadpleegd.
5. Als FlexClinics gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de patiënt inlichtingen te
onthouden, verstrekt hij deze inlichtingen zo nodig aan de contactpersoon als bedoeld in
artikel 3 lid 5.
6. De inlichtingen worden alsnog verstrekt aan de patiënt zodra het in het vierde lid bedoelde
nadeel niet meer te verwachten is.
7. Als de patiënt heeft laten weten dat hij de inlichtingen als bedoeld in het eerste lid niet
wil ontvangen, blijft het verstrekken daarvan achterwege behalve als dit nadeel oplevert
voor de patiënt of anderen.

ARTIKEL 6 – Voorafgaande toestemming
1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de
toestemming van de patiënt vereist.
2. Als de patiënt dat verzoekt, legt FlexClinics schriftelijk vast voor welke verrichtingen de
patiënt toestemming heeft gegeven en verstrekt hij de patiënt een afschrift daar van.
3. Als de patiënt jonger is dan 12 jaar is niet zijn toestemming vereist maar de toestemming
van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd.
4. Als de patiënt 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 18 jaar is, is naast toestemming van de
patiënt de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd
vereist. De verrichting kan zonder toestemming van de ouders / voogd worden uitgevoerd als
deze kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen of als de patiënt na
de weigering van toestemming de verrichting weloverwogen blijft wensen.

ARTIKEL 7 – Zorg
1. FlexClinics neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en
handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid zoals
deze voortvloeit uit de voor de hulpverlener geldende professionele standaard en de
richtlijnen van de beroepsgroep.
2. FlexClinics maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van medicijnen, implantaten en andere
medische hulpmiddelen, die zijn toegestaan voor medisch specialistische zorg. De informatie
over het implantaat moet traceerbaar worden geregistreerd.
3. FlexClinics zal een verzoek tot doorverwijzing naar een andere deskundige hulpverlener voor
een tweede mening (second opinion) niet weigeren. FlexClinics zal op verzoek de resultaten
van de tweede mening met de patiënt bespreken.
4. Bij ontslag bij FlexClinics vindt een gesprek plaats tussen de patiënt en een hiertoe bevoegde
medewerker waarbij het verloop van de behandeling en de voor de nazorg noodzakelijke
instructies aan de orde komen. Voor zover nodig worden de instructies schriftelijk meegegeven.
In elk geval wordt schriftelijk meegegeven een instructie over de symptomen waarbij de
patiënt contact moet opnemen met FlexClinics.

ARTIKEL 8 – Incident
De zorgaanbieder doet aan een cliёnt, alsmede een vertegenwoordiger van de cliënt dan wel een
nabestaande van de overleden cliënt, onverwijld mededeling van de aard en toedracht van
incidenten bij de zorgverlening aan de cliёnt die voor de cliёnt merkbare gevolgen hebben of
kunnen hebben en maakt van de aard en toedracht van incidenten aantekening in het dossier van
de cliënt. Tevens wordt aantekening gemaakt van het tijdstip waarop het incident heeft
plaatsgevonden en de namen van de betrokkenen bij het incident. Daarbij licht de zorgaanbieder
de cliënt tevens in over de mogelijkheden om de gevolgen van het incident weg te nemen of te
beperken.

ARTIKEL 9 – Dossier
1. FlexClinics richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt.
2. Voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is, maakt FlexClinics aantekening van
de gegevens over de gezondheid van de patiënt en de uitgevoerde verrichtingen en neemt hij
andere stukken met zodanige gegevens op.
3. Onder meer worden vastgelegd:
a. Toegediende en voorgeschreven medicatie;
b. Als van toepassing de traceerbaarheid van medicatie, implantaten en andere medische
hulpmiddelen.
4. Op verzoek van de patiënt verstrekt FlexClinics zo spoedig mogelijk inzage en/of een gratis
afschrift van het dossier aan de patiënt.
5. Verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer van een ander.
6. Op verzoek van de patiënt voegt FlexClinics een door de patiënt afgegeven verklaring met
betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.
7. FlexClinics vernietigt de door hem bewaarde bescheiden binnen drie maanden nadat de
patiënt daarom gevraagd heeft. Vernietiging blijft achterwege als het redelijkerwijs
aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt en als
vernietiging volgens de wet niet mag.
8. Behalve als om eerdere vernietiging is gevraagd bewaart FlexClinics de bescheiden in het
dossier gedurende 15 jaren vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd of zoveel langer als uit
de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

ARTIKEL 10 – Geheimhouding
1. FlexClinics verstrekt zonder de instemming van de patiënt geen gegevens aan derden,
met uitzondering van de gevallen bedoeld in het vierde en vijfde lid van artikel 5 van
deze voorwaarden.
2. Voor zover de wet niet anders bepaalt, vindt verstrekking van gegevens en inzage aan een
derde slechts plaats voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet
wordt geschaad.
3. Derden als bedoeld in het eerste lid zijn niet:
a. degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de
behandelingsovereenkomst als de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor
de door hen te verrichten werkzaamheden;
b. de ouders die het gezag over de patiënt uitoefenen of zijn voogd, indien van hen
toestemming is vereist als bedoeld in het derde en vierde lid van artikel 6, voor zover de
verstrekking van gegevens en inzage niet in strijd komt met de zorg die een goed hulpverlener
in acht moet nemen.

ARTIKEL 11 – Gegevens voor statistiek of wetenschappelijk onderzoek
1. In afwijking van het vorige artikel kunnen zonder toestemming van de patiënt voor statistiek of
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander desgevraagd
gegevens of inzage in d e bescheiden worden verstrekt als:
a. het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de
uitvoering van het onderzoek is voorzien in zulke waarborgen dat de persoonlijke
levenssfeer van de patiënt niet onevenredig wordt geschaad, of
b. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in
redelijkheid niet kan worden verlangd en FlexClinics ervoor zorg heeft gedragen dat de
gegevens zo worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen wordt
voorkomen.
2. De in het vorige lid bedoelde verstrekking van gegevens of inzage in de bescheiden is alleen
mogelijk als:
a. het onderzoek een algemeen belang dient en niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden
uitgevoerd, en
b. voor zover de patiënt niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen verstrekking of inzage.
3. Van een verstrekking van gegevens of inzage als bedoeld in dit artikel wordt door FlexClinics
aantekening gemaakt in het dossier.

ARTIKEL 12 – Privacy
1. FlexClinics hanteert een privacyreglement, dat op verzoek aan de patiënt ter beschikking wordt
gesteld.
2. Zonder toestemming van de patiënt voert FlexClinics geen verrichtingen uit als deze kunnen
worden waar- genomen door anderen dan de patiënt.
3. De anderen als bedoeld in het tweede lid zijn niet:
a. degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is;
b. de ouders die het gezag over hem uitoefenen of de voogd van een patiënt jonger dan 18 jaar
(artikel 6 lid 3 en 4).

ARTIKEL 13 – Zorgplicht voor eigendommen
1. FlexClinics dient maatregelen te treffen die redelijkerwijs mogelijk zijn om schade aan of
vermissing van de eigendommen van de patiënt te voorkomen. FlexClinics informeert de
patiënt over deze maatregelen.
2. De patiënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn
eigendommen te voorkomen.

ARTIKEL 14 – Informatie- en medewerkingsplicht
De patiënt geeft FlexClinics, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de
inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de
behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs.

ARTIKEL 15 – Betaling
1. De opdrachtgever is FlexClinics de overeengekomen prijs verschuldigd voor zover deze niet
rechtstreeks door de ziektekostenverzekeraar wordt betaald.
2. FlexClinics mag van de opdrachtgever vooraf een redelijke aanbetaling vragen.
3. De volledige prijs is niet eerder opeisbaar dan één week voor de behandeling.

ARTIKEL 16 – Aansprakelijkheid kliniek
1. FlexClinics is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de patiënt lijdt als gevolg van
een tekortkoming van FlexClinics in de nakoming van zijn verplichtingen uit de
behandelingsovereenkomst.
2. Als de patiënt overlijdt door een tekortkoming van FlexClinics dan is deze aansprakelijk voor
de vergoeding van schade als bedoeld in artikel 6:108 BW die de nabestaanden lijden als gevolg
van dit overlijden.
3. Als ten behoeve van de uitvoering van de behandelingsovereenkomst verrichtingen worden
verricht in een kliniek die geen partij is bij deze overeenkomst, is deze kliniek voor een
tekortkoming mede aansprakelijk als- of zij zelf partij is bij de behandelingsovereenkomst. Het
vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 17 – Aansprakelijkheid opdrachtgever
1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die FlexClinics lijdt als
gevolg van een tekortkoming van de opdrachtgever of van de patiënt in de nakoming van
hun verplichtingen uit deze overeenkomst.
2. Als de opdrachtgever aantoont en zo nodig bewijst dat de tekortkoming hem of de patiënt
niet kan worden toegerekend is hij niet aansprakelijk voor de schade bedoeld in het vorige lid
behalve voor zover er sprake is van een voordeel als bedoeld in artikel 6:78 BW.

ARTIKEL 18 – Klachtenregeling
1. FlexClinics hanteert een op de wet gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor
de opvang, en afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
2. Onderdeel van de klachtenregeling is de door de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
bedoelde klachtenfunctionaris. Deze zorgt o.a. voor opvang van de klacht, kan bemiddelen en
een oplossing voor de klacht aandragen. De klachtenfunctionaris kan bovengenoemde
werkzaamheden onafhankelijk uitvoeren. Naam en contactgegevens van deze functionaris staan
in de boven bedoelde klachtenregeling.
3. De klachtenregeling is makkelijk vindbaar geplaatst op de website van de zorgaanbieder. Indien
gewenst ontvangt de patiënt hiervan een papieren versie. De zorgaanbieder zorgt daarnaast
voor afdoende verwijzing naar de klachtenregeling en klachtenfunctionaris op de website en / of
in de kliniek.
4. Klachten over de uitvoering van de behandelovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de zorgaanbieder nadat opdrachtgever en / of patiënt de
gebreken heeft geconstateerd.
5. Bij de klachtenfunctionaris ingediende klachten worden afgehandeld binnen uiterlijk 6 weken
gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door FlexClinics per omgaande geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten, met een maximum van verlenging met vier weken.
6. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 19 – Toepasselijk recht en Geschillenregeling
1. Geschillen tussen de opdrachtgever en / of de patiënt enerzijds en de zorgaanbieder anderzijds
over de totstandkoming of de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, kunnen zowel
door de opdrachtgever e n / of patiënt als door de zorgaanbieder schriftelijk of op
elektronische wijze aanhangig worden gemaakt.
2. De patiënt en de zorgaanbieder kunnen een geschil voorleggen aan de geschillencommissie
zoals genoemd in de klachten- en geschillenregeling van de zorgaanbieder en die voldoet aan
de wettelijke eisen. De zorgaanbieder kan alleen na toestemming van de patiënt hiertoe
besluiten.
3. De geschillenregeling voldoet aan de eisen van de wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg
en is afgestemd met vertegenwoordigende partijen van patiënten / consumenten.
4. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de
opdrachtgever of patiënt zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig
artikel 18 bij FlexClinics heeft ingediend.
5. Een geschil dient binnen 1 jaar na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te
worden gemaakt.
6. De geschillencommissie behandelt klachten en claims en kan een schadevergoeding
toekennen van ten hoogste € 25.000.
7. Geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter.

ARTIKEL 20 – Afwijking
1. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts met toestemming
van de opdrachtgever worden overeengekomen en zijn slechts toegestaan voor zover zij in
het voordeel van de opdrachtgever of de patiënt zijn.
2. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk dan wel
elektronisch tussen FlexClinics en de opdrachtgever worden vastgelegd. FlexClinics draagt zorgt
voor het vastleggen van de afwijkingen en verschaft de opdrachtgever of de patiënt een
afschrift daarvan.