Skip links

Neem contact met ons op

Bent u ondanks al onze zorg en toewijding toch niet tevreden over uw behandeling vul dan ons contact formulier in. Onze klachten coördinator neemt dan binnen 3 werkdagen contact met u om uw klacht te bespreken en de vervolgstappen te definiëren

Wilt u meer informatie, bel dan:

+31 (0)88 8353900

1. FlexClinics hanteert een op de wet gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor
de opvang, en afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
2. Onderdeel van de klachtenregeling is de door de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
bedoelde klachtenfunctionaris. Deze zorgt o.a. voor opvang van de klacht, kan bemiddelen en
een oplossing voor de klacht aandragen. De klachtenfunctionaris kan bovengenoemde
werkzaamheden onafhankelijk uitvoeren. Naam en contactgegevens van deze functionaris staan
in de boven bedoelde klachtenregeling.
3. De klachtenregeling is makkelijk vindbaar geplaatst op de website van de zorgaanbieder. Indien
gewenst ontvangt de patiënt hiervan een papieren versie. De zorgaanbieder zorgt daarnaast
voor afdoende verwijzing naar de klachtenregeling en klachtenfunctionaris op de website en / of
in de kliniek.
4. Klachten over de uitvoering van de behandelovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de zorgaanbieder nadat opdrachtgever en / of patiënt de
gebreken heeft geconstateerd.
5. Bij de klachtenfunctionaris ingediende klachten worden afgehandeld binnen uiterlijk 6 weken
gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door FlexClinics per omgaande geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten, met een maximum van verlenging met vier weken.
6. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
voor de geschillenregeling.

1. Geschillen tussen de opdrachtgever en / of de patiënt enerzijds en de zorgaanbieder anderzijds
over de totstandkoming of de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, kunnen zowel
door de opdrachtgever e n / of patiënt als door de zorgaanbieder schriftelijk of op
elektronische wijze aanhangig worden gemaakt.
2. De patiënt en de zorgaanbieder kunnen een geschil voorleggen aan de geschillencommissie
zoals genoemd in de klachten- en geschillenregeling van de zorgaanbieder en die voldoet aan
de wettelijke eisen. De zorgaanbieder kan alleen na toestemming van de patiënt hiertoe
besluiten.
3. De geschillenregeling voldoet aan de eisen van de wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg
en is afgestemd met vertegenwoordigende partijen van patiënten / consumenten.
4. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de
opdrachtgever of patiënt zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig
artikel 18 bij FlexClinics heeft ingediend.
5. Een geschil dient binnen 1 jaar na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te
worden gemaakt. https://www.degeschillencommissiezorg.nl/
6. De geschillencommissie behandelt klachten en claims en kan een schadevergoeding
toekennen van ten hoogste € 25.000.
7. Geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter.